Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Aeroklubu Bydgoskiego


Zarządu Aeroklubu Bydgoskiego, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Aeroklubu Bydgoskiego, które odbędzie się w dniu 30.06.2018 r. o godzinie 8:30, w świetlicy Aeroklubu Bydgoskiego przy ul. Biedaszkowo 28d.

 

W przypadku braku kworum, drugi termin zebrania wyznacza się na 30.06.2018 r. godzina 9:00.

 


PROGRAM SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW AEROKLUBU BYDGOSKIEGO


 

1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych.

2. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu AB porządku obrad.

3. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

4. Wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego zebrania.

5. Wybór w głosowaniu jawnym protokolanta.

6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Zebrania na podstawie listy obecności.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli i rekomendacja przyjęcia sprawozdania Zarządu AB.

8. Głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

9. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania wyników głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

10.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2017 r.

11.Głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2017 r.

12.Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania wyników głosowania nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2017 r.

13.Przedstawienie przez Wiceprezesa sprawozdania Zarządu AB za 2017 r.

14.Głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania Zarządu AB za 2017 r.

15.Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania wyników głosowania nad przyjęciem sprawozdania Zarządu AB za 2017 r.

16.Głosowanie jawne nad przeznaczeniem wypracowanego w 2017 r. zysku w całości na działalność statutową AB.

17.Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania wyników głosowania nad nad przeznaczeniem wypracowanego w 2017 r. zysku w całości na działalność statutową AB.

18.Głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Aeroklubu Bydgoskiego.

19.Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania wyników głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Aeroklubu Bydgoskiego.

20.Wolne wnioski.

21.Zakończenie obrad.

wszelkie prawa zastrzeżone © Aeroklub Bydgoski